Pełny artykuł dostępny dla abonentów!

Myjki do oczu

12.12.2018, , Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Prysznic bezpieczeństwa jest stosowany przy oparzeniach chemicznych i zapaleniu odzieży, natomiast nie powinien być używany do płukania oczu, bo do tego służy myjka do oczu. Myjki opłukujące oczy i twarz występują też w wersji mrozoodpornej. wszędzie tam gdzie istnieje ryzyko zalania lub zaprószenia oka a dostęp do urządzenia możliwy jest na zewnątrz budynku.

Dyrektywy europejskie w tym przepisy OSHA określają minimalne wymagania i podstawowe zasady zapobiegania ryzyku i jego oceny, jak również obowiązki pracodawców i pracowników. Stanowią one, że w przypadku, gdy oczy lub ciało każdej osoby może być narażone na działanie szkodliwych żrących chemikaliów, należy zapewnić odpowiednie urządzenia do szybkiego zraszania lub płukania oczu i ciała w obszarze roboczym do natychmiastowego użycia w nagłych wypadkach.

Norma EN 15154: Natryski awaryjne, definiuje awaryjną myjkę do oczu jako urządzenie specjalnie zaprojektowane i przeznaczone do dostarczania płynu spłukującego, w celu przepłukania, przemycia oczu oraz dostatecznego spłukania substancji szkodliwych lub ich rozcieńczenia.

Zależnie od wersji mają one występować w postaci:

  • montażu stołowego lub ściennego w przypadku myjek do oczu;

  • kombinacja oczomyjki i prysznica do ciała w jednym urządzeniu.

Myjki do oczu muszą umożliwić przemywanie obu oczu jednocześnie dwoma strumieniami wody. Woda powinna mieć jakość wody pitnej lub wody o podobnej jakości, a jej temperatura powinna się znajdować się w przedziale między 15° a 37° Celsjusza. Udowodniono bowiem, że woda o temperaturze przekraczającej 37°C jest szkodliwa dla oczu i może przyspieszyć oddziaływanie substancji chemicznej na oczy i skórę, natomiast temperatura 15°C jest najniższą dopuszczalną temperaturą letniej wody – EN 15154-2:2006 .

Urządzenia przenośne oraz z doładowaniem pneumatycznym, przeznaczone do instalowania w odległych lokalizacjach, stanowią zamknięte urządzenia awaryjne (kabiny) wyposażone w elementy sterowania temperatury, które sterują urządzeniami ogrzewającymi lub chłodzącymi wodę zasilającą, tak aby miała ona stale dopuszczalną temperaturę dla komfortowego korzystania z myjki do oczu i twarzy przez wymagane 15 minut.

Rys. nr 1 Myjka do oczu za DENIOS

Pierwsza pomoc

Najlepszym sposobem zabezpieczającym oczy przed wtargnięciu do oka ciał obcych jest prawidłowe stosowanie ochron oczu i twarzy (okulary, gogle, osłony twarzy itp. Jeżeli jednak dojdzie do zabrudzenia oka to natychmiastowe płukanie odgrywa decydującą rolę i stąd uszkodzenia mechaniczne spowodowane metalami, wiórami, kurzem lub brudem także wymagają szybkiego przepłukania odpowiednim roztworem. Może to zapobiec przywieraniu ciała obcego do oka. Stąd najważniejszą procedurą pierwszej pomocy przy kontakcie z oczami i skórą z materiałami niebezpiecznymi jest obfite nawadnianie w ciągu kilku sekund. Podczas przemywania oko musi być otwarte i należy to wymusić palcami.

Skuteczność przepłukania oczu jest szczególnie istotna w przypadku kontaktu gałki ocznej z kwasami i substancjami alkalicznych. Niszczenie oka rozpoczyna się natychmiast po kontakcie ze taką szkodliwą substancją.

W celu zminimalizowania lub uniknięcia poważnych uszkodzeń, z uwagi na delikatną naturę tkanek oczu i twarzy, do ich przemywania należy używać myjek do przemywania oczu i twarzy, które umożliwiają płukanie oczu zwykłą wodą nieprzerwanie przez 15 minut. Wypływ wody z głowic natryskowych powinien być delikatny i zapewniać całkowite wypłukanie oczu i twarzy.

Nowoczesne myjki o odwróconym kierunku strumieni wodnych, zaprojektowane w oparciu o badania fizjologii oka umożliwiają opłukiwanie oczu w sposób zgodny z zaleceniami medycznymi - odprowadzając zanieczyszczenia z dala od kanałów łzowych, przez kierowanie strumienia od wewnętrznego kąta oka – przylegającego do nosa – poprzez jego powierzchnię w kierunku kąta zewnętrznego. Dzięki takiej konstrukcji płyn opłukujący oczy kierowany jest z dala od punktów łzowych.

Inną innowacją jest  zastosowanie laminarnego strumienia wody z przepływem uwarstwionym, w którym płyn przepływa w równoległych warstwach, bez zakłóceń między warstwami, co zachodzi przy odpowiednio małej prędkości przepływu a efektem tego nieuszkadzanie struktur gałki ocznej. Taka konstrukcja oczomyjki minimalizuj wszelkie nierówności w strumieniu wody, wynikające ze zmian ciśnienia, nie stanowią dyskomfortu dla użytkowników. Dlatego najnowsze urządzenia zapewniają równomierny oraz regulowany strumień wody o stałej wysokości i obwodzie, uzyskany dzięki zastosowaniu systemu laminarnego.

Do przemywania oka zabrudzonego żrącą substancją wskazane jest użycie płukanki do oczu zawierającej roztwór buforujący, który skutecznie neutralizuje pH do naturalnego poziomu oka do pH=7. Przemywanie oka zwykłą wodą lub solą fizjologiczną (roztwór soli kuchennej) może pomóc w przypadku ciał stałych ale w przypadku żrących substancji jedynie wypłukuje i rozcieńcza niebezpieczną substancję bez jej ostatecznej neutralizacji.

Warunki techniczne

W budynkach gdzie znajdują się laboratoria, powszechnie przyjęte jest instalowanie sprzętu ratowniczego (natrysków do przemywania oczu ) w korytarzu lub przedsionku, na zewnątrz pomieszczenia laboratorium. Mimo, że to jest zgodne z przepisami, nie zapewnia pracownikom natychmiastowego dostępu do sprzętu ratunkowego. W takich przypadkach, zalecane jest instalowanie ręcznych natrysków do przemywania oczu ( oczomyjek na elastycznym wężu ) montowanych w stole laboratoryjnym. Urządzenia te muszą być łatwo dostępne.

Biorąc pod uwagę potrzebę natychmiastowej reakcji należy zapewnić szybki dostęp do płuczek do oczu na każdym stanowisku pracy na którym występuje ryzyko uszkodzenia oczu. Również zalecane jest instalowanie systemów alarmowych które włączają się w chwili uruchomienia oczomyjki lub natrysku bezpieczeństwa.

Natryski do przemywania oczu i twarzy muszą być zainstalowane w miejscu, do którego można dojść z miejsca zagrożenia w ciągu 10 sekund. Urządzenia muszą być zainstalowane na tym samym poziomie, co potencjalne miejsce zagrożenia. Droga łącząca miejsce zagrożenia z urządzeniami ratunkowymi powinna być wolna od przeszkód i możliwie jak najbardziej prosta. Potrzeba natychmiastowego płukania wymaga instalacji urządzeń do przemywania oczu i prysznica w dostępnych miejscach, do których nie można uzyskać więcej niż 10 sekund. Idealnym rozwiązaniem jest dostępność urządzenia w zasięgu rąk.

Płuczki do oczu powinny mieć swoje stałe i dobrze oznaczone miejsce, gdyż poszkodowany musi do nich szybko dotrzeć ze zmniejszoną ostrością wzroku lub nawet “po omacku“. Miejsce ich usytuowania urządzenia powinno być oznakowane dobrze widocznym znakiem BHP. Miejsce to powinno być dobrze oświetlone.

Rys. nr 2 Oznakowanie miejsca oczomyjki

Zawory myjek sterownych ręcznie powinny być otwierane jednym ruchem obrotowym lub przesuwnym, przemieszczającym element sterujący zaworem o kąt 90° lub skok 200 mm, lub przy pomocy dźwigni ręcznej albo fotokomórek.

Maksymalna siła wymagana do otwarcia zaworu powinna wynosić 100 N, a maksymalny moment obrotowy – 7 Nm. Przy zastosowaniu tej siły/momentu obrotowego zawór musi dać się otworzyć w ciągu 1 sekundy. W przypadku uruchamiania automatycznego zawór powinien otwierać się całkowicie w czasie 1 sekundy i w przypadku urządzeń sterowanych elektrycznie powinien w razie awarii pozostawać w położeniu otwartym. Zawór nie może zamykać się automatycznie po otwarciu. Kierunek działania elementu uruchamiającego zawór ma być wyraźnie widoczny i jednoznaczny.

Doprowadzenie wody

Myjki do oczu powinny być podłączone do głównego źródła zasilania w wodę i zaopatrzone w zawór odcinający z kluczem, umożliwiający konserwację urządzenia. Zawór musi być oznakowany, aby zapobiec jego przypadkowemu zamknięciu. Przewody hydrauliczne powinny mieć średnicę nie mniejszą niż średnica wlotu zasilającego urządzenie.

Średnica rury

 

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.